<<< geri

 

 

 

 

ŞEYX SƏFİƏDDİN ƏRDƏBİLİ

QARA MƏCMUƏ

(Şeyx Səfiəddin Ərdəbilinin şe’rləri,
sözləri, öyüdləri və mənqəbələri)Doktor Hüseyn Məhəmmədzadə Sədiqin hazırlayıb nəşr
etdirdiyi mətn əsasında (Tehran-2001-ci il)


MÜNDƏRİCAT