<<< geri

 

 

 

 

NIZAMI VƏ TARIXIMIZ
Elməddin Əlibəyzadə


Müəllif bu kitabda Nizami yaradıcılığına yeni, günün, elmin son nailiyyətləri baxımından yanaşır və Azərbaycan tarixinin açılmamış səhifələrinə diqqət yetirir. Bu sahədə indiyədək söylənilən səhv və qərəzli fikirləri tənqid və təkzib edir. Bu məqsədlə də "Nizamini yetirən xəlqi-milli zəmin", "Nizami ideyalarının ilkin qaynaqları", "Nizami və Zərdüştlük", "Azərbaycan-türk folklorunda Makedoniyalı İskəndərlə bağlı rəvayətlər və onların real həyat zəmini", "Nizami və Şərq-Qərb problemi" və s. kimi məsələlər qaldırılır, ön plana çəkilir, tarixi faktlar-dəlillər əsasında söz deyilir, fikir söylənilir. Habelə kitabın sonunda, nəticə olaraq Nizami yaradıcılığı işığı altında soy kökümüz-izimiz, sözümüz məzmununda tarixə nəzər yetirilir.
Kitab elmi-kütləvi üslubda yazılıb; geniş oxucu kütləsi nəzərdə tutulur.

 

Elmi redaktor: XALİD ƏLİMİRZƏYEV filalogiya elmləri doktoru, professor

Rəyçilər: M.QƏMBƏRLİ filologiya elmləri doktoru; Ç.SASANİ filologiya elmləri namizədi

 


KİTABIN İÇİNDƏKİLƏR