Ədəbiyyat

1. Q.Voroşil.Qafqaz Albani
yası. -Bakı, «Öyrətmən», 1993.
2. S.A.Pletneva. Xazarı. -S., 1976.
3. Kalankatuklu Moisey. Albaniya tarixi. -Bakı, «Elm», 1993.
4. Azərbaycan tarixi. -Bakı, Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 1994.
5. Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar.-Bakı, Azərbaycan Universiteti Nəşriyyatı, 1989.
6. A.S.Sumbatzade.Azerbaydjanüı - gtnoqenez i formirovanie naroda. -Baku, «Glm», 1990.
7. S.Allahverdiyev, Ə.Haqverdiyev. Türk dünyası xalqlarının tarixi. -Bakı, 1996.
8. Ə.Dəmirçizadə. Azərbaycan ədəbi dili tarixi. -1, Bakı, »Maarif», 1979.
9. N.M.Velixanova. İzmenenie istoriçeskoy qeoqrafii Azerbaydjana v rezulğtate arabskoqo zavoevaniə.-Kn.İstoriçeskaə qeoqrafiə Azerbaydjana.-Baku, «Glm», 1987.
10. Azərbaycan tarixi. -Bakı, «Elm», 1993.
11. Abdulla Fazili. Atropatena er.əv. IV - er. VII əsri. Bakı, «Elm», 1992.
12. Z.Buniətov. Azerbaydjan v VII-IX vv. Baku, 1965.
13. Q.A.Qeybullayev. Azərbaycan türklərinin təşəkkülü tarixindən. -Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 1994.
14. İ.Aliev. İstoriə Midii. -Baku, 1960.
15. M.İsmayıl. Azərbaycan tarixi. Bakı, 1997.
16. Tariyel Vəli Nüvədili. Əcdad. -Sietl, BA, ABŞ, 1997.
17. S.Ö.Kasumova. Azerbaydjan v III-VII vv., Baku, 1992.
18. C.Zeynaloğlu. Müxtəsər Azərbaycan tarixi, İstanbul, 1992.
19. S.M.Onullahi. XIII əsrə aid türk dilində yazılı abidə. Dilçilik məsələləri, «Elm», 2000, s.36-44.
20. S.M.Onullahi, A.Q.Həsənov. Səfəvi hökmdarlarının daha iki namə’lum məktubu haqqında. -ADU, Elmi əsərlər, tarix və fəlsəfə seriyası, 1974, 4, s.85.
21. Q.A.Qeybullaev. Gtnoqenez azerbaydjanüev, 1, -Baku, «Glm», 1991.
22. İsa Hüseynov. İdeal. -Bakı, «Yazıçı», 1986.
23. Z.Budaqova,T.Hacıyev. Azərbaycan dili. -Bakı, «Elm», 1992.
24. Ə.Dəmirçizadə. «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanlarının dili. -Bakı, APİ nəşri, 1959.
25. Orhan Şaik Gögyay. Dedem Korkudun kitabı. -İstanbul, 1973.
26. Kitabi-Dədə Qorqud. -Bakı, 1988.
27. Kniqa Axmeda ibn Fadlana o eqo puteşestvii na Volqu v 921-922 qq. Xarğkov, 1956.
28. S.N.Kramer. Dve şumerskie gleqii. -İzd. «Vostoçnaə literatura», Moskva, 1960.
29. Q.Kazımov. Qurbani və poetikası. -Bakı, APİ nəşri, 1996.
30. Mahmud Kaşğari. Divanü-lüğat-it-türk, tercümesi. Çeviren Besim Atalay, 3, Ankara, 1941.
31. Q.Kazımov. Dilimiz-tariximiz. -Bakı, «Elm», 1998.
32. T.İ.Hacıyev Dədə Qorqud: dilimiz, düşüncəmiz. -Bakı, «Elm», 1999.
33. H.Mirzəzadə. Azərbaycan dilinin tarixi qrammatikası. -Bakı, 1990.
34. R.Məhərrəmova, M.Cahangirov. Azərbaycan dilinin tarixi sintaksisinə dair materiallar. -Bakı, 1962.
35.Q.Ş.Kazımov. «Kitabi-Dədə Qorqud» və Azərbaycan dilinin inkişaf mərhələləri. «Kitabi-Dədə Qorqud-1300», Elmi-praktik konfransın materialları. - «Naxçıvan» Universiteti, «Ünsiyyət», 2000
36. Q.Ş.Kazımov. Müasir Azərbaycan dili. Sintaksis. -Ali məktəblər üçün dərslik. -Bakı, «Ünsiyyət», 2000.
37. K.Vəliyev. Dastan poetikası. -Bakı, 1986.
38. Q.Kazımov. Yazıçı və dil. -Bakı, APİ nəşri, 1975.
39. Kitabi-Dədə Qorqud. - «Çaşıoğlu», 2000.
40. N.Gəncəvi. Leyli və Məcnun. Filoloji tərcümə M.Əlizadənindir, Bakı, «Elm», 1981.
41. Ə.Şükürlü. «Dədə Qorqud» dastanlarının meydana çıxma tarixi və itmiş boyları haqqında mülahizələrim. - «Kitabi-Dədə Qorqud»- 1300, Elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, «Ünsiyyət», 2000.
42. Ə.Yerevanlı. Azəri-erməni ədəbi əlaqələri (qədim dövrdən XVIII əsrin sonuna qədər), -Yerevan, 1968.
43. Lev Qumilyov.Qədim türklər.-Bakı, Gənclik,1992.
44. N.Piqulevskiy. Siriyskie istoçniki po istorii narodov SSSR. -Moskva, 1941.
45. H.Araslı. Nizamidə xalq sözləri, ifadə və zərb-məsəlləri, -SSRİ EA Azərbaycan filialının «Xəbərlər»i, 1942, № 8.
46. Ə.Şükürlü. Gəncəli Nizamidə türkçülük. -Bakı, «Kitab aləmi», 2002.
47. Ağamusa Axundov. Dil və ədəbiyyat. -I c., Bakı, 2003.