Ədəbiyyat

1.Azərbaycan tarixi.-EA-nın nəşri, I cild, «Elm»,1998.
2.Azərbaycan tarixi.-Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, Bakı,1994.
3.N.F.Katanov. Alfavitnıy ukazatelğ sobstvennıx imen, vstreçaöhixsə vo vtorom tome, obrazüı narodnoy literaturı törkskix plemen, sobrannıx V.V.Radlovım.-SPb., 1888).
4.Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar.-Azərbaycan Universiteti Nəşriyyatı, Bakı, 1989.
5.Mahmud İsmayıl.Azərbaycan tarixi. -«Azərbaycan ensiklopediyası» nəşriyyat-poliqrafiya birliyi, Bakı, 1997.
6.Qiyasəddin Qeybullayev.Azərbaycan türklərinin təşəkkülü tarixindən.-Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, Bakı, 1994.
7.Moisey Kalankatuklu.Albaniya tarixi.-(Müqəddimə, qeyd, tərcümə və şərhlər akad.Z.Bünyadovundur) Bakı, «Elm», 1993.
8.Kemal Aliev. Antiçnıe istoçniki po istorii Azerbay djana. -Baku, «Glm», 1987.
9.Q.A.Qeybullaev.K gtnoqenezu azerbaydjanüev.-Baku, «Glm», 1991.
10.A.S.Sumbatzade.Azerbaydjanüı - gtnoqenez i formirova nie naroda.-Baku, Glm,1990.
11.Ahmed Zeki Velidi Togan. Ümumi türk tarihine giriş.c I, İstan bul, 1946.
12.Ə.Dəmirçizadə. 50 söz.- «Gənclik», Bakı, 1968.
13. Q.Voroşil. Qafqaz Albaniyası.-Bakı, «Öyrətmən», 1993.
14.V.V.Bartolğd.Soçinenie,t.II.
15.Bahaəddin Ögəl.Böyük hun imperiyası. I -Bakı, «Azərnəşr», 1992.
16.T.M.Mamedov. Kavkazskaə Albaniə.- «Maarif», Baku,1993.
17.Azərbaycan tarixi. -Ən qədim dövrlərdən XX əsrin əvvəllərinə qədər, EA nəşri, 1993.
18.A.Q.Abramən Deşifrovka nadpisey KavkazskixAqvan.-Erevan, 1964.
19.A.Şanidze.Novootkrıtıy alfavit kavkazskix albanüev - v kn.İ.Abuladze. K otkrıtiö alfavita kavkazskix albanüev, Tbilisi, 1938,
20.Dokladı AN Azerb. SSR, 9, 1948,
21.Drevnetörkskiy slovarğ.Leninqrad, «Nauka»,1969.
22.K.Q.Aliev. O nazvanii reka Kura.-DAN Azerb.SSR,1959,
23.N.Ə.Merpert.Drevneyşie bolqarskie plemena v Priçernomorğe. V kn.: Oçerki istorii SSSR, III-IX vv., Moskva,1958
24.S.S.Aliərov.Ob gtnoqeneze azerbaydjanskoqo naroda. V sb.: K probleme gtnoqeneze azerbaydjanskoqo naroda, Baku,1984
25.V.İ.Abaev.Skifo-sarmatskie nareçiə. V kn.: Osnovı iranskoqo əzıkoznaniə. Drevneiranskie əzıki,Moskva,1979.
26.G.Moravçiq. Bizantiko-turkika, III, d. 11,1943.
27.N.A.Baskakov. Vvedenie v izuçenii törkskix əzıkov.-Moskva, 1969.
28.S.Ö.Kasumova. Azerbaydjan v III-VII vv., Baku, 1992.
29. Q.A.Qeybullayev. Azərbaycanlıların etnik tarixinə dair.- Bakı, Elm, 1994.
30.Abdulla Fazili.Atropatena.Er.əv.IV-er.VII əsri.-Bakı, «Elm», 1992.
31.M.Yusifov.Türk dillərində kök sözlərin fonomorfologiyası (səs keçidləri), I hissə, Gəncə, 1994.
32.Y.B.Yusifov.Qədim Şərq tarixi.-Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 1993.
33.A.Bakixanov.Qölistan-İram, Baku,1926.
34.A.R.Zifeldt.Uralo-Altaika.-Baku,1928.
35. Murad Adji.Evropa, törki, Velikaə Stepğ.- Moskva, Mıslğ, 1998.
36. Ə.Dəmirçizadə. Azərbaycan dilindəki oğuz-qıpçaq lisani ünsürləri.-Azərb.SSR EA Dilçilik institutunun əsərləri, 1-ci cild,1947,s.3-14.
37.M.İ.Artamanov. İstoriə xazar.-Leninqrad,1962.
38.Z.M.Buniatov.Azerbaydjan v VII-IX vv.-Baku,1065.
39.Rəfik Özdək. Türkün qızıl kitabı.-Bakı,1992.
40.Ə.Dəmirçizadə.Azərbaycan ədəbi dili tarixi.-1, Bakı, «Maarif»,1979.
41.Ç.Qaraşarlı.Qafqaz albanları türk idilər. «Məqalələr toplusu», IV, Azərbaycan Dövlət Dillər İnstitutu, Bakı, 2000.
42.Z.Budaqova,T.Hacıyev.Azərbaycan dili.-Bakı,1992.
43.İ. Aliev. Oçerk istorii Atropatenı.-Azerbaydjanskoe Qosudarstvennoe İzdatelğstvo, Baku, 1989.
44.N.Cəfərov.Azərbaycanşünaslığa giriş. -Bakı, AzAtaM, 2002.
45.E. Əzizov.Azərbaycan dilinin tarixi dialektologiyası. -Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 1999.
46.Zaur Qasanov.Üarskie skifı.-Liberty New York,2002.
47.V.V.Bartolğd. Törki. -Alma-Atı,1998.
48.F.Məmmədova. Azərbaycanın (Albaniyanın) siyasi tarixi və tarixi coğrafiyası. -Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, Bakı, 1993.
49.F.Mamedova. K voprosu ob albanskom (Kavkazskom) gtnose. - Azərb. SSR EA-nın Xəbərləri, tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası, 1989, № 3.
50.K.Əliyev, F.Əliyeva.Azərbaycan antik dövrdə.-Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, Bakı, 1997.
51.K.Q.Aliev. K voprosı o qarqarax i territorii ix rasseleniə, -DAN Azerb. SSR, 1981, № 1.
52.L.N.Qumilev. Otkrıtıe xazarii. - Moskva, 1966.
53.R.Q.Kuzeev. Proisxojdenie başkirskoqo naroda. -M., 1974.
54.Çingiz Qaraşarlı. Əfsanənin izi ilə. «Ulduz», -1989, № 2.
55.Ə.Tanrıverdi. «Kitabi-Dədə Qorqud»da şəxs adları. -Bakı, «Elm», 1999.
56.İzvestiə drevnix pisateley... t. I. Per. V.V.Latışeva. SPb., 1893, s.185-186.
57.Q.Kazımov. Qurbani və poetikası.-APİ nəşri, Bakı,1996.
58.Q.Kazımov. Sənət düşüncələri.-Azərbaycan Dövlət Kitab Palatası, Bakı,1997.
59.Q.Kazımov.Azərbaycan tarixi - 1.- «Təzadlar» qəzeti, iyul-avqust 2001, № 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Qədim Azərbaycan dili dövrü. - «İki sahil», 2 fevral 2002, 5 fevral 2002, 6 fevral 2002; Ədəbi dilimizin təşəkkül yolu. «Paritet» qəzeti, 14-16 iyun 2003, № 65 (516) və s.
60.K.Ş.Şaniəzov. K gtniçeskoy istorii uzbekskoqo naroda.-Taşkent, 1974.