Ədəbiyyat

1.Azərbaycan tarixi.- (İ.Əliyevin redaktəsi ilə), I cild, EA-nın nəşri, «Elm», 1998.
2.Azərbaycan tarixi. I cild (Z.M.Bünyadov və Y.B.Yusifovun redaktəsi ilə). Ali məktəblər üçün dərslik, Bakı, Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 1994.
3.A.Leo Oppenxeym. Drevnəə Mesopotamiə.-Moskva, »Nauka», 1980.
4.V.Həbiboğlu.Qədim türklərin dünyagörüşü.-Bakı,1996.
5.Adile Ayda. Etrüskler (Tursakalar) türk idiler. Ankara,1992.
6.Q.A.Qeybullayev.Azərbaycan türklərinin təşəkkülü tarixindən. Bakı, Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 1994.
7.Y.B.Yusifov. Qədim Şərq tarixi.-Bakı Universiteti Nəşriyyatı,1993.
8.İ.İ.Mehaninov. Annotirovannıy slovarğ urartskoqo (biaynskoqo) əzıka. -Leninqrad,1978.
9.Solmaz Qaşqay.Manna dövləti.-Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, Bakı,1993..
10.İ.M.Dğəkonov. İstoriə Midii,-M.-L., 1956.
11.Q.Qeybullayev. Azərbaycanlıların etnik tarixinə dair.- Bakı, Elm, 1994.
12.İ.Aliev. Oçerk istorii Atropatenı.- Baku, 1989.
13.Z.Budaqova, T.Hacıyev. Azərbaycan dili, Bakı, 1992.
14.O.N.Tuna. Sumer və türk dillerinin tarihi ilgisi ile türk dilinin yaşı meselesi.-Ankara,1990.
15.Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası, IV c., Bakı, 1980.
16. Rəfik Özdək. Türkün qızıl kitabı. -I kitab, Yazıçı, 1992.
17.Xrestomatiə po istorii Drevneqo Vostoka.-M.,1963.
18.Q.Kazımov.Sənət düşüncələri. -Bakı, 1997.
19.F.A.Cəlilov.Azərbaycan dilinin morfonologiyası.-Bakı, «Maarif»,1988.
20.M.D.Qıpçaq. Türk say sistemi. -Bakı, 1996
21.Ə.Dəmirçizadə. 50 söz. Bakı, «Gənclik», 1968.
22.İ.M.Dğəkonov,S.A.Starostin.Xurrito-urartskie i vostoçno-kavkazskie əzıki.-Drevniy Vostok.Gtnokulğturnıe svəzi, XXX, Moskva,1988.
23.İ.Aliev.İstoriə Midii,Baku,1960.
24.Q.A.Melikişvili.Nairi-Urartu.-Tbilisi, 1954.
25.Drevnetörkskiy slovarğ. -Leninqrad, «Nauka», 1969.
26.E.A.Qrantovskiy.Rannəə istoriə iranskix plemen Peredney Azii, M.,1970.
27.Ə.Dəmirçizadə. Azərbaycan ədəbi dili tarixi.-Bakı,1979.
28..R.M.Boehmer. Volkstumund Stadie der Man naer.s.18-19;
29.İ.M.Dğəkonov.Əzıki drevney Peredney Azii.-Moskva, «Nauka», 1967.
30.Q.A.Melikişvili. Urartskiy əzık. -Moskva, 1964.
31.T.H.Ratbhun. An Analisis of the Skeletal Material excavated at Hasanlu,İran, «Universitü of Kansas», 1964
32.İ.Bayramov.Qərbi Azərbaycanın türk mənşəli toponimləri.-Bakı, Elm, 2002.
33.Mahmud Kaşğari.Divanü-lügat-it-türk, tercümesi.Çeviren Besim Atalay, I, Ankara, 1939.
34.Mahmud Kaşğari.Divanü-lügat-it-türk, tercümesi.Çeviren Besim Atalay, II, Ankara, 1941.
35.Sravnitelğnıy slovarğ tunquso-manğçjurskix əzıkov.-II, Leninqrad, 1977.
36.Ə.Rəcəbov, Y.Məmmədov.Orxon-Yenisey abidələri.-Bakı,Yazıçı,1993.
37.Q.A.Qeybullaev. K gtnoqenezu azerbaydjanüev, t. I, Baku, Glm,1991.
38.N.Gəncəvi. Xosrov və Şirin. -Bakı, 1947.
39.K.Tallqvist. Assurian Personal Names, Helsingfors, 1918. («Akta Sosietatis Skientiarum Fennikae.vol.XLVIII, №, 28, 2
40.Azərbaycan tarixi.I,Bakı,1958.
41.Mirzə İbrahimov. Azərbaycan dili.-EA-nın nəşriyyatı, 1957.
42.Kalankatuklu Moisey. Albaniya Tarixi. -Bakı, Elm, 1993.
43.Qerodot.İstoriə,Moskva, 1971.
44.Strabon.Qeoqrafiə.-Moskva, 1964.
45.Rauf Arifoğlu.Korlanmış və itirilmiş.- «Yeni Müsavat», 23 aprel 2003, № 206.
46.Azərbaycan tarixi.-Bakı,1993.
47.O.T.Molçanova. Glement «tay» v toponimii Sredney Azii i smejnıx territoriy.-»Onomastika Sredney Azii»,Moskva,1978.
48.Bartolğd.Soçinenie.-V, Moskva,1968.
49.Q.Kazımov.Qurbani və poetikası.-Bakı,1996.
50.A.İ.Dovatur, A.P. Kallistov, İ.A.Şişova - Narodı naşey stranı v istorii Qerodota.M., 1982.
51.İ.M.Dğəkonov.Assuro-vavilonskie istoçniki po istorii Urartu,-VDİ,1951, № 2, s.65.
52.R.Fray.Naselenie İrana, -M., 1972.
53.M.İ. Artamanov.K voprosu ob gtnoqeneze v sovetskoy arxeoloqii.-KSİİMK, vıp. XXIX, M., 1949.
54.E.Herzfeld.The Persian Empire. Wiesbaden, 1968, s.25
55.A.İ.Terenojkin. Skifskaə kulğtura. -Sb. Problemı skifskoy arxeoloqii, -M., 1971.
56.Çingiz Qaraşarlı.Əfsanənin izi ilə. «Ulduz», 1989, № 2.
57.Çingiz Qaraşarlı.Troyalılar kim idi? Məqalələr toplusu, IV, Azərbaycan Dövlət Dillər İnstitutu, Bakı, 2000.
58.Zaur Qasanov. Üarskie skifı.-Liberti publishing house, Nyu York, 2002.
59.Strabon.Qeoqrafiə,I,2;27,28-Vestnik drevney istorii, 1947, № 4.
60.Qerodot. İstoriə. IV.V sb.: İstoriki Qreüii, M.,1976.
61.Afina Əlizadə. Prof.Ə.Dəmirçizadə və «Divanü-lüğat-it türk» əsəri. -Pedaqoji Universitetin əsərləri, № 1, Bakı,2001.
62.G.V.Sevortən. Gtimoloqiçeskiy slovarğ törkskix əzıkov. -İzd. «Nauka», Moskva, 1974.
63.Dr.R.Oğuz Turkkan. Bizden olan ve olmayan kavımlar.-Türk Dünyası Tarihi Dergisi.-Ekim 87, sayı 10.
64.Lev Qumilyov. Qədim türklər.-Bakı, «Gənclik»,1993.
65.B.A.Serebrennikov.Priçinı rezkoqo umenğşeniə çisla affiksov mnoqokratnoqo deystviə i sokraheniə sferı ix upotrebleniə v törkskix əzıkax.- «Sovetskaə törkoloqiə», 1975, № 6.