Ədəbiyyat

1. İstoriə drevneqo vostoka.t.1, M.,1983;
2. Azərbaycan tarixi. I cild (Z.M.Bünyadov və Y.B.Yusifovun redaktəsi ilə). -Ali məktəblər üçün dərslik. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, Bakı, 1994.
3. D.M.Nasilov. Ob Altayskoy əzıkovoy obhnosti.-»Törkoloqiçeskiy sbornik»,1974»,Moskva,1978
4. N.N.Poppe Nikolas. Verglilichende Grammatik die Altaischen sprahen.-Wiecbaden,1960.
5. Azərbaycan tarixi (İ.Əliyevin redaktəsi ilə), I cild, Bakı, «Elm»,1998.
6. Reki blizneüı. -Moskva, 1972.
7. Y.B.Yusifov. Qədim Şərq tarixi. Bakı Universiteti Nəşriyyatı,1993.
8. İ.T.Kaneva. Şumerskiy əzık. -Sankt-Peterburq, 1996.
9. İ.M.Dğəkonov. Əzıki drevney Peredney Azii. M,1967.
10. Drevnetörkskiy slovarğ. -Leninqrad, Nauka, 1967.
11. A.Leo Oppenxeym. Drevnəə Mesopotamiə. -Moskva, Nauka, 1980.
12. Xrestomatiə po istorii Drevneqo Vostoka. -M., 1963.
13. Fridrix Deliç. Vavilon i Bibliə. -SPb, 1911.
14. S.N.Kramer. İstoriə naçinaetsə v Şumere.- izd. Nauka, Moskva, 1965.
15. E.Əlibəyzadə. Azərbaycan xalqının mə’nəvi mədəniyyət tarixi. -Bakı, «Gənclik», 1998.
16.Azərbaycan folklor antalogiyası,I,Naxçıvan folkloru,1994.
17.S.N.Kramer. Dve şumerskie gleqii.-İzd. Vostoçnaə literatura, Moskva, 1960.
18.Quqo Vinqler.Zapadnaə Aziə i drevnə vremeni.-İstoriə çeloveçestva,t.III, SPb.,1903.
19.Glize Reklö.Çelovek i zemlə.-t.I, izd.Brokqauz-Efron,SPb.,1906.
20.D.Q.Reder.Mifı i leqendı drevneqo dvureçğə.-İzd.Nauka,Moskva,1965.
21.Alfabenin mənşəyi ən əski türk yazısıdır.- İstanbul,1933.
22.Tariyel Vəli Nüvədili. Əcdad.-Sietl, BA,ABŞ,1997.
23.Oljas Süleymenov.Az-Ya,Bakı,1999.
24.İ.M.Dğəkonov.Gpos o Qilğqameş,-izd.AN SSSR,M.-L., 1961.
25.Bazin L., Y a - t - il en turk des alternankes vokalukues (UAJB, 1961, XXX111,1-2.
26.Q.Ş.Kazımov.»Kitabi-Dədə Qorqud» və Azərbaycan dilinin inkişaf mərhələləri.»Kitabi-Dədə Qorqud-1300», Elmi-praktik konfransın materialları.-»Naxçıvan» Universiteti, Ünsiyyət, 2000
27.B.Serebrennikov, N.Qadjieva.Sravnitelğno-istoriçeskaə qrammatika törkiskix əzıkov. - «Maarif», Baku, 1979.
28.T.İ.Hacıyev. Azərbaycan dilinin yazıyaqədərki izləri haqqında. -Azərbaycan filologiyası məsələləri. - «Elm» nəşriyyatı, 1983.
29.M.Ş.Şiraliev.Dialektı i qovorı Azerbaydjanskoqo əzıka.-izd. «Glm», Baku, 1983.
30. Mahmud Kaşğari.Divanü-lüğat-it-türk, tercümesi.Çeviren Besim Atalay, 3, Ankara, 1941.
31.Ə.Şükürlü. Qədim türk yazılı abidələrinin dili.-Bakı, «Maarif», 1993.
32.H.Mirzəzadə. Azərbaycan dilinin tarixi qrammatikası. -Bakı, 1990.
33.Q.Kazımov. Müasir Azərbaycan dili.Sintaksis. -Bakı, Ünsiyyət, 2000.
34.M.A.Dandamaev. A.Leo Oppenheymin «Qədim Mesopotamiya» kitabına son söz, s.391-397.
35.A.M.Məmmədov. Azərbaycan dilinin erkən tarixinə dair materiallar.Azərbaycan filologiyası məsələləri,I,-Bakı,1983.
36.Tureüko-russkiy slovarğ.-Moskva,1977.
37.V.V.Radlov.Opıt slovarə törkskix nareəiy.-II-1.
38.V.V.Radlov.Opıt slovarə törkskix nareçiy.-IV-1.
39.Mahmud Kaşğari.Divanü-lüğat-it-türk, tercümesi.Çeviren Besim Atalay, I, Ankara,1939.
40.Dastan-i Ahmet Harami.-İstanbul,1946.
41.Q.A.Qeybullayev.Azərbaycan türklərinin təşəkkülü tarixindən.-Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, Bakı,1994.
42.Q.Kazımov.Kİ-SİKİL, yoxsa QIZOĞUL və ya qədim abidənin dilinin tədqiqi.-V.Məmmədovun «Dastani-Əhməd Hərami» poemasının dili və üslubu» (Bakı,2001) əsərinə ön söz.
43.M.İsmayıl. Azərbaycan tarixi. -Bakı, 1997.
44.Z.İ.Əmpolğskiy. Drevnəə Albaniə III-I vv.do n.g. İzd.AN Azerb. SSR, Baku, 1962.
45.Q.Kazımov.Qurbani və poetikası. -Bakı, APİ nəşri,1966.
46.Ə.Dəmirçizadə. «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanlarının dili. -Bakı, APİ nəşri, 1959.
47.W.Kotvicz. Les pronome dans les langues altaique. Memoires de la comission orientaliste, 24, Krakow,1936.
48. Ağamusa Axundov. Dil və ədəbiyyat. -I cild, Bakı, 2003.