Ə D Ə B İ Y Y A T

 

   1. D.Q.Reder, E.A.Çerkasova. İstoriə drevneqo mira.- Moskva, Prosvehenie,1985.
   2. Z.B.Göyüşov, A.İ.Martınov. SSRİ arxeologiyası,-1990.
   3. Azərbaycan tarixi.-1 cild, Bakı, «Elm», 1998.
   4. Oljas Süleymenov.Az-Ya.-Bakı,1993.
   5. T.İ.Hacıyev. Azərbaycan dilinin yazıyaqədərki izləri haqqında.-Azərbaycan filologiyası məsələləri. «Elm», 1983.
   6. A.S.Melğniçuk O vseobhem rodstve əzıkov mira. -VƏ, 1991, №2, c.27-42; VƏ,1991, № 3, s.46-65.
   7. Ə.Ə.Rəcəbov. Dilçilik tarixi. - Bakı, «Maarif», 1988.
   8. N.Ə.Marr. İzbrannıe rabotı.-Tom III, Moskva,1934.
   9. V.M.İlliç-Svitıç.Opıt sravneniə nostratiçeskix əzıkov (semitoxamitskiy, kartvelskiy indoevropeyskiy, uralğskiy, dravidiyskiy, altayskiy).Vvedenie, sravniteğnıy slovarğ (b - k). Moskva, Nauka, 1971.
   10. Sovetskiy gnüiklopediçeskiy slovarğ. - Moskva, 1985.
   11. N.D.Andreev. Ranne-indoevropeyskiy praəzık. - Leninqrad, Nauka, 1986.
   12. Q.Ş.Kazımov. Qədim sanskrit, müasir türk, rus, ingilis, ərəb və fars dillərində eyniköklü sözlər. -Sənət düşüncələri. -Bakı, Dövlət Kitab Palatası, 1997.
   13. İ.M.Dğəkonov Əzıki drevney peredney Azii.-Moskva, Nauka, 1967.
   14. İ.İ.Mehaninov. Annotirovannıy slovarğ urartskoqo (biaynskoqo) əzıka. -Leninqrad, 1978.
   15. F.A.Cəlilov. Azərbaycan dilinin morfonologiyası. -Bakı, «Maarif», 1988.
   16. Drevnetörkskiy slovarğ. -Leninqrad, Nauka, 1969.
   17. Uzbek tilininq izoxli luğati. - 1, 11, Moskva, 1981.
   18. Mahmud Kaşğari. Divanü-lügat-it-türk, tercümesi. Çeviren Besim Atalay, 1, Ankara, 1939.
   19. Mahmud Kaşğari. Divanü-lügat-it-türk, tercümesi. Çeviren Besim Atalay, 2, Ankara, 1941.
   20. Tariyel Vəli Nüvədili. Əcdad. -Sietl, VA, ABŞ, 1997.
   21. İ.S.Məlikov. Qədim xett və Azərbaycan dil uyğunluqları. -Azərbaycan filologiyası məsələləri. - «Elm»,1983.

Lüğətlər

 • Башкирско-русский словарь. -Москва,1958.
 • Киргизско-русский словарь. -Москва,1965.

 • Латинско-русский словарь. -Москва,1961.

 • Русско-английский словарь. -Москва,1966.

 • Русско-башкирский словарь. -Москва,1954.

 • Русско-турецкий словарь. -Москва,1972.

 • Русско-хакасский словарь. -Москва,1961.

 • Русско-якутский словарь. -Москва,1968.

 • Татарско-русский словарь. -Москва,1966.

 • Тувинско-русский словарь. -Москва,1968.

 • Туркменско-русский словарь. -Москва,1968.

 • Турецко-русский словарь. -Москва,1977.

 • Уйгурско-русский словарь. -Москва,1968.

 • Франсызжа-азярбайжанжа лцьят. -Бакы,1965.

 • Монгол-орос толь, -Москва, 1957. (МОТ)

İxtisarlar

  • Alt - Altay
  • baş.-başqırd
  • est. - eston
  • drav.-dravid
  • erm.-erməni
  • ing.-ingilis
  • kartv.-kartvel
  • qaraqalp.-qaraqalpaq
  • lat.-latın
  • monq.-monqol
  • MOT - Monqol-oros tolğ.-Moskva,1957.
  • RBS -Russko-başkirskiy slovarğ,-Moskva,1954.
  • sans. - sanskrit
  • noğ.-noğay
  • tunq.- tunqus
  • türkm.-türkmən
  • yevr.- yevrey
  • yun.-yunan
  • H.-A. - Hind-Avropa
  • H.-S. - Hami-sami