II fəsil.

 

PROTODİLLƏRİN PARÇALANMASI DÖVRÜ. ŞUMER DİLİ